Doctoreren

Een onderzoeksgroep zoals “Image Processing and Interpretation” heeft elk jaar behoefte aan nieuwe doctoraatstudenten om bestaand onderzoek verder te zetten, nieuw onderzoek op te starten. Indien je interesse hebt, aarzel dan niet contact op te nemen met Wilfried Philips voor verdere informatie.

Onderzoeksonderwerpen

Een deel van het onderzoek in onze onderzoeksgroep wordt gefinancierd door projecten in samenwerking met bedrijven en andere onderzoeksgroepen. Veel van de mogelijke doctoraatsonderwerpen sluiten dan ook aan bij een van deze projecten.

Anderzijds kunnen onderzoekers ook gefinancierd worden door persoonsgebonden bursalen (gefinancierd door FWO, IWT of UGent), die toegekend worden op basis van onderzoeksvoorstellen die niet noodzakelijk hoeven aan te sluiten bij bestaande projecten.

Momenteel verrichten we in IPI o.a. onderzoek over de volgende onderwerpen:

  • restauratie (ruisonderdrukkking, verscherpen,...) van beelden en video
  • beeldsegmentatie, tracking van objecten in videosekwenties
  • laagniveau analyse van beelden en video (textuuranalyse, wegendetectie, gebouwendetectie)
  • modelleren van beelden (wavelets, markov random velden, adapatieve voorstellingen, ...)
  • registratie van beelden met databanken van wegenkaarten of van beelden met beelden (b.v. MR- en echografiebeelden)
  • het rasteren van beelden voor druktoepassingen

In onze onderzoeksgroep is er zowel ruimte voor eerder fundamenteel theoretisch onderzoek, waarbij de nadruk vooral op nieuwe technieken ligt als voor toepassingsgericht onderzoek, waar de nadruk vooral op de resultaten en praktische toepasbaarheid ligt.

Qua toepassingen bestuderen we momenteel: druktoepassingen, remote sensing, medische toepassingen (kwantificatie van hersenschade bij pasgeborenen), biologische toepassingen (confocale microscopie van b.v. cellen), surveillance en videocommunicatie (wavelet video processing), …

Qua technieken ligt de nadruk b.v op het modelleren van beelden en video via wavelets en Markov random velden, of het ontwikkelen van bewegingsmodellen voor het tracken van objecten in video in het waveletdomein, of extractie van wegennetten in satellietbeelden via graafalgoritmen, of het samenpuzzelen van gefragementeerde objecten (papiersnippers, gebroken botten, …) via graafmodellering.

Een onderwerp dat ons zeer interesseert en dat vermoedelijk internationaal zeer belangrijk zal worden is de “massa-” en “kwantitatieve” analyse van beelden. We denken hierbij aan toepassingen zoals

  • een “human cytome project” (waarbij alle soorten cellen van de mens in al hun variaties worden gekarakteriseerd, net zoals de genen werden gekarakteriseerd in het “human genome” project). Er bestaat internationaal een grote interesse voor zo een project (maar het is er nog niet), en we willen ons voorbereiden op komst van zo een project door er meer en meer onderzoek over te starten. We hebben ook contacten met bedrijven die beeldmateriaal voor het onderzoek kunnen bezorgen en die geinteresseerd zijn in de resultaten.
  • landbouwkundige, medische en farmaceutische toepassingen, b.v. analyseren van plantengroei, bewegelijkheid van sperma, wormen, …
  • Ook hier hebben we contacten met geinteresseerde onderzoekers (o.a. in de faculteit wetenschappen).

De kerngedachte is telkens: zeer veel beelden of video automatisch analyseren en resultaten kwantitatief uitdrukken. In het bijzonder het video-aspect is belangrijk, omdat dit nog weinig werd bestudeerd. Hierbij kan b.v. de groeisnelheid van een (deel van een) plant kwantitatief worden gemeten en in verband gebracht worden met b.v. de bemesting. Of: de beweeglijkheid van levende cellen kan in verband gebracht worden met bepaalde medicatie ….

Doctoreren binnen IPI

Het is de bedoeling dat je in ongeveer 4 jaar tijd een doctoraat voorbereidt over een onderwerp in het domein van de beeldverwerking (onderwerpen, zie hoger). Gedurende die tijd ontvang je een belastingsvrije doctoraatsbeurs (gefinancierd via een project of via een persoonsgebonden bursaal), waarop sociale-zekerheidsbijdragen worden betaald. Het is de bedoeling dat je originele technieken, algoritmen, … bedenkt en implementeert en deze dan publiceert op conferenties (onder de vorm van een poster of mondelinge presentatie) en (later) ook in tijdschriften.

Uiteraard wordt je bij dit alles gecoacht door de promotor en de meer ervaren leden van de onderzoeksgroep (b.v. Patrick De Smet, Aleksandra Pizurica, Sidharta Gautama) en kan je ook samenwerken met de andere onderzoekers. Momenteel telt onze groep meer dan 15 onderzoekers en zijn we betrokken in verschillende onderzoeksprojecten (zowel fundamenteel onderzoek als eerder toegepast onderzoek).

De begeleiding gebeurt zowel in groep (tijdens wetenschappelijke vergaderingen) als individueel (door gesprekken met de promotor). We stimuleren onze onderzoekers om veel naar conferenties te gaan (uiteraard worden de kosten vergoed) en om daar goede presentaties te geven (met verschillende “best poster awards”, wetenschappelijke prijzen enz. als resultaat. We lezen (vooral de eerste) publikaties grondig na en we laten ook op dit vlak de onderzoekers dus niet aan hun lot over.

Naast het doctoraatsonderzoek zal je ook in beperkte mate worden ingeschakeld in het onderwijs (begeleiden van oefeningen of projecten).

Financieringsvormen

De doctoraatsstudenten financieren we ofwel via onze projecten (die we eerst aanvragen en die gesponsord worden door de overheid en/of door bedrijven), ofwel via persoonsgebonden bursaalaanvragen. In het eerste geval beslissen we zelf wie we aanwerven. Doorgaans starten we met een proefperiode van 1 jaar, die dan vervolgens verlengd wordt tot 4 jaar. In het tweede geval moet een aanvraag goedgekeurd worden door de instantie (FWO, IWT, UGent) waar de beurs wordt aangevraagd.

In de mate van het mogelijke trachten we kandidaten wiens beursaanvraag afgewezen wordt toch te laten doctoreren via financiering op projecten. De concrete mogelijkheden worden telkens met de kandidaten besproken voor de beursaanvraag.

FWO-bursaalaanvragen
FWO-bursalen worden toegekend aan studenten met uitstekende studieresultaten (minstens grote onderscheiding) en hebben een prestigieus karakter. Ze moeten rond nieuwjaar worden aangevraagd door het indienen van een kort projectvoorstel (2 a 3 bladzijden) en gaan van start in oktober. De aanvraag moet ingediend worden tegen eind januari. Zie de fwo website. Indien je een aanvraag wenst in te dienen, dan moet je de administratieve gegevens invullen in het word-document op de fwo-website. Uiteraard helpen we bij het voorbereiden van het projectvoorstel. Het onderzoeksonderwerp wordt in overleg met jou vast gelegd.
IWT-bursaalaanvragen
IWT-bursalen zijn gericht op meer toegepast onderzoek en moeten worden aangevraagd in september. Hier moet je een aanvraagtekst (15 bladzijden) schrijven en die ook gaan verdedigen. De inhoud van het project en de verdediging zijn hier veel belangrijker dan de studieresultaten. De beurzen gaan van start in januari, maar we bieden steeds een overgangsbeurs aan, zodat kandidaten ook in de maanden september-december reeds gefinancierd worden en doctoraatsonderzoek kunnen uitvoeren. Meer informatie over deze IWT-specialisatiebeurzen is beschikbaar via de IWT-website onder het punt "Specialisatiebeurzen".
Avatar
IPI
Image Processing and Interpretation

My research interests include distributed robotics, mobile computing and programmable matter.

Related